KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine veçalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve disiplinler arası bilimsel çalışmalara rutin analiz ve ölçme hizmeti ile destek sağlamak.

c) Teknolojik gelişmelere yönelik olarak verilebilecek olası projeleri öngörerek ve sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların, projeler kapsamında gerçekleştirebilecek çalışmalara uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu/özel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile bu kişi/kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Değişik: (25.11.2015 tarihli ve 2015/168 sayılı Senato Kararı) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz, mal ve malzeme ile hizmet taleplerini, sertifika ve kurs programlarını yönetim kurulunca belirlenecek ücret karşılığında gerçekleştirecektir.

b) Merkezdeki mevcut cihazların tanıtılmasına, kullanım amacına, bu cihazlarla hangi tür araştırmaların veya analizlerin yapılabileceğine dair araştırmacıların gelişimine yönelik kurslar ve programlar düzenlemek.

c) Bilimsel görüş bildirmek, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak, ayrıca bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

d) Merkezin kuralları doğrultusunda Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık, ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli birçalışma ortamı oluşturmak.

e) Konusunda uzmanlardan oluşan bilimsel araştırma grupları kurarak ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projelerinin hazırlamasına katkı sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

g) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal veya uluslararası standartlara göre akreditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilim, teknoloji, yenilik alanında gerekli ve yeterli niteliklere sahip olan en az beş yıllık tecrübeli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek, çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

c) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve yönetim kuruluna rapor sunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

f) Merkezi araştırma laboratuvarının bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporu Rektör ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

ğ) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

h) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ı) Merkezde hizmet ve analiz görevlerini gerçekleştirecek uzman personelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak, bu kişilerin güncel eğitimlerinin sağlanması için gerekli imkan ve ortamı oluşturmak.

i) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektöre sunmak.

j) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve merkezin altyapısıyla ilgili her türlü idari ve mali sorumluluğa haizdir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir olağan toplantı yapar. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Merkez tarafından verilen hizmetin ve cihazların analiz ücretlerini belirlemek.

c) Stratejik hedeflerle uyumlu, Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.
f) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

g) Özel sektörle ortak projeler geliştirmek, ortak yatırım planlama hususlarında karar vermek ve Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulduğunda öngörülen süre kapsamında farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma grupları, başkan dâhil olmak üzere Üniversite içinden veya dışından konusunda uzman en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Görevini tamamlayan ve ihtiyaç duyulmayan çalışma grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kapatılır.

(3) Görevi biten ve kapatılan çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin görevleri sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.